15வது நிதி ஆணையத்தின் காலம் 2020 அக்டோபர் 30 வரை நீட்டிக்கப்பட்டது

இந்த கால நீட்டிப்பு 2020-2026 காலத்திற்கான அதன் பரிந்துரைகளை இறுதி செய்வதற்கான கால சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் புதிய சூழலினை கருத்தில் கொண்டு நிதி திட்டங்களுக்கான ஒப்பிடத்தக்க பல்வேறு மதிப்பீடுகளை ஆய்வு செய்ய ஆணையத்திற்கு உதவும் என்று கூறியுள்ளது.

15வது நிதி ஆணையத்தின் காலம் 2020 அக்டோபர் 30 வரை நீட்டிக்கப்பட்டது

15வது நிதி ஆணையத்தின் பதவிக்காலம் அக்டோபர் 30, 2020 வரை நீட்டிக்கிறது

மத்திய அமைச்சரவை 15வது நிதி ஆணையத்தின் காலத்தை நீட்டித்தது. நிதி ஆணையம் மத்திய அரசிற்கும் மாநிலங்களுக்கும் இடையில் வரி மற்றும் பிற வளங்களை பிரிப்பது குறித்து முடிவு செய்கிறது. இது 2020 அக்டோபர் 30 வரை ஒரு வருடத்திற்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அமைச்சரவை “முதல் நிதியாண்டிற்கான முதல் அறிக்கையை சமர்பிக்க 15வது நிதி ஆணையத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்தது. அதாவது முதல் நிதியாண்டு 2020-21முதல் 2025-26 வரை இறுதி அறிக்கையை வழங்குவதற்காக 15வது நிதி ஆணையத்தின் பதவிக்காலத்தை அக்டோபர் 30, 2020 வரை நீட்டிக்கிறது என்று அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

நிதி ஆணையத்தின் பதவிக்காலம் அக்டோபர் 2019இல் முடிவடையும் ஆனால் ஒரு மாதம் நவம்பர் 30 வரை நீட்டிக்கப்பட்டது. இந்த கால நீட்டிப்பு 2020-2026 காலத்திற்கான அதன் பரிந்துரைகளை இறுதி செய்வதற்கான கால சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் புதிய சூழலினை கருத்தில் கொண்டு நிதி திட்டங்களுக்கான ஒப்பிடத்தக்க பல்வேறு மதிப்பீடுகளை ஆய்வு செய்ய ஆணையத்திற்கு உதவும் என்று கூறியுள்ளது. 

“ஆணையத்தின் மாதிரி நடத்தை விதிமுறைகளால் விதிக்கப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக சமீபத்தில் தனது மாநிலங்களுக்கான பார்வையை நிறைவு செய்தது. இது மாநிலங்களின் தேவைகள் பற்றிய விரிவான மதிப்பீடுகளுக்கு ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது” என்று அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

More News