மத்திய அமைச்சரவை நிலக்கரி சுரங்கத்திற்கான உரிமத்திற்கான ஒப்புதல் அளிப்பு

இந்த நடவடிக்கைத் திட்டங்களை செயல்படுத்துதல், வணிகத்தை எளிதாக்குவது, நடைமுறைகளை எளிதாக்குவது மற்றும் தாதுக்கள் அமைந்துள்ள பகுதிகளில் உள்ள அனைத்து தரப்பினருக்கும் பயனளிக்கும்

மத்திய அமைச்சரவை நிலக்கரி சுரங்கத்திற்கான உரிமத்திற்கான ஒப்புதல் அளிப்பு
New Delhi:

மத்திய அமைச்சரவை கனிம சட்டங்கள் (திருத்தம்)2020 ஐ அறிவிக்க ஒப்புதல் அளித்தது. கூட்டு உரிமம் மற்றும் சுரங்க குத்தகைக்கு நிலக்கரி சுரங்கங்களை ஒதுக்கீடு செய்யும். 

இந்த அரசாணை சுரங்கங்கள் மற்றும் தாதுக்கள் (மேம்பாடு மற்றும் ஒழுங்குமுறை) சட்டம் 1957 மற்றும் நிலக்கரி சுரங்கங்கள் (சிறப்பு ஏற்பாடுகள்) சட்டம் 2015 ஆகியவற்றை திருத்துகிறது. 

தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட சந்தர்ப்பங்களில் முந்தைய ஒப்புதலின் தேவையையும் இது நீக்கி விடும். 

அரசின் கூற்றுப்படி, இந்த நடவடிக்கைத் திட்டங்களை செயல்படுத்துதல், வணிகத்தை எளிதாக்குவது, நடைமுறைகளை எளிதாக்குவது மற்றும் தாதுக்கள் அமைந்துள்ள பகுதிகளில் உள்ள அனைத்து தரப்பினருக்கும் பயனளிக்கும் (இந்த செய்தி NDTV ஊழியரால் எடிட் செய்யப்படவில்லை. சிண்டிகேட்டெட் ஃபீட் மூலம் தானாக உருவாக்கப்பட்டது.)
More News